Obozy letnie

DLACZEGO WARTO POJECHAĆ Z NAMI NA OBÓZ:
1. MAMY DOŚWIADCZENIE
Trzydziestoletnie (30 lat od 16.03.1992 r) skuteczne doświadczenie w zaszczepianiu zainteresowań i pasji żeglarskiej. Wiemy czego od obozu oczekuje dzisiejsza młodzież oraz ich rodzice, dzięki czemu możemy zaoferować Wam wakacje, z których na pewno wrócicie zadowoleni!
2. PRACUJEMY BEZPIECZNIE
• Obowiązkowy sprawdzian pływacki w ubraniu, chyba że dyskretnie informujesz o braku umiejętności wtedy jesteś zwolniony ze sprawdzianu ale każde wejście na jacht związane jest z założeniem kamizelki ratunkowej.
• Nie pracujemy z osobami przypadkowymi.
• Zabezpieczenie ratunkowe i asekuracyjne – motorówki, kamizelki ratunkowe i asekuracyjne, …
• Stały nadzór pływań i prognozy pogody.
• Jasne i czytelne reguły bycia razem oraz konsekwentne ich przestrzeganie. Przykład: Źle czyniący (wulgarni i palący) przyjechali o 13.00 a o 19.00 siedzieli w busie i jechali do domu
• Sprawny i estetyczny sprzęt żeglarski, kajaki, canoe, deski SUP, deski windsurfingowe, …
• Lekarz na każdym turnusie.
• …

3. CIESZYMY SIĘ ZAUFANIEM
Od początku działalności osobom dbającą o Fundacyjne obozowe standardy jest Krzysztof Bojda z wykształcenia pedagog po Uniwersytecie Wrocławskim instruktor żeglarstwa sportowego, instruktor motorowodny, ratownik WOPR, płetwonurek, …, instruktor kajakarstwa, narciarstwa zjazdowego i snowboardu, …,

4. TRADYCYJNIE OBOZOWO W NAMIOTACH W PRZEŁAZACH NAD JEZIOREM „NIESŁYSZ”

Poniższe wymądrzanie się jest moim postrzeganiem żeglarstwa.
Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas organizatorach nie można pominąć niczego w działaniu, co istotne jest w spełnieniu obowiązku wychowawczego, jaki spoczywa na osobach podejmujących się opieki na czas trwania obozu. Żeglarstwo uczy odpowiedzialności – konsekwencją której jest świadomość tego, że „jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale również za to, czego nie robimy”. Ktoś, kto tego nie rozumie powinien zmienić pracę i zainteresowania.

Na żeglarstwo nie tylko można, ale i trzeba patrzeć na dwa sposoby:
• atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego,
• istotny składnik jakości życia,
Mogą one służyć dobrej rozrywce, jak również mogą stać się drogą do wzbogacenia własnej osobowości i poznania siebie. Podstawowym celem i zadaniem obozu żeglarskiego jest:

• dostarczenie wrażeń, wyobrażeń, spostrzeżeń o otaczającym świecie, co umożliwia ukształtowanie obrazu otaczającej nas przyrody, społeczeństwa i kultury,
• rozbudzenie potrzeby poznania świata i racjonalnego w nim działania,
• ukazanie urody życia poprzez dostarczenie doznań estetycznych,
• ukazanie ogromu i złożoności otaczającego młodzież świata, co wzbogaca poczucie sensu życia.
• funkcja kompensacyjna – służy odreagowaniu fizycznego zmęczenia organizmu, znużenia psychicznego, służy regenerowaniu sił psychofizycznych organizmu,
• funkcja rozwojowa osobowości – sprzyja odreagowania rutyny, nudy, poszukiwanie iluzji emocjonalnych wrażeń,
• funkcja rozrywkowa.
W związku z tym organizacja obozów żeglarskich jest jednym z ciekawszych ogniw wychowania i edukacji młodego pokolenia gdzie w sposób naturalny przekazywane są wartości dotyczące pracy w grupie, dokładności w wykonywanej pracy, zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego w trudnych często niebezpiecznych sytuacjach. Powinnością organizatorów jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w tradycję kultury marynistycznej, wyposażenie w system wartości, umiejętności i wiedzy. Mają one zapewnić swoim absolwentom wzrost poziomu aktywności, nauczyć współpracy i współdziałania w zespole, samorządności, przedsiębiorczości, szacunku do wartości wyższych i motywacji do bezinteresownych działań społecznych. Istotne jest opanowanie umiejętności do zachowań empatycznych i odrzucenie modelu życia zdominowanego przez „mieć” na rzecz „być”. Rozumienie świata i kierowanie sobą, określa kształtowanie stosunku poznawczego do rzeczywistości przyrodniczej, społecznej oraz zdolność egzystencjalną do sterowania własnym życiem, pobudzoną przez wartości.
Nadrzędnym i najważniejszym zadaniem obozu żeglarskiego jest zapewnienie jego uczestnikom kompetencji. Wyraz kompetencja pochodzi od słowa łacińskiego „competentia” i oznacza odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania, zakres wiedzy i umiejętności. Odnosi się go także do końcowych efektów uczniów, czyli rezultatów nauczania i uczenia się. Kompetencje są umiejętnościami złożonymi wyższego rzędu. Najistotniejsze kompetencje, jakie nabywa młody człowiek na obozie żeglarskim to:
• Uczenie się – rozwiązywanie problemów poznawczych i realizacyjnych, organizowanie procesu uczenia się i przyjmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się, wykorzystywanie doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy. Żeglarstwo wymaga od żeglarza wiedzy z wielu dziedzin, które w sposób nierozerwalny pozwalają człowiekowi przetrwać a nierzadko przeżyć.
• Myślenie – dostrzeganie relacji przyczynowo skutkowych i funkcjonalnych, radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk.
• Poszukiwanie – uporczywe zdobywanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł.
• Doskonalenie się – ocena postaw i postępowania własnego i innych, elastyczne reagowanie w obliczu zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań i stawianie czoła przeciwnościom.
• Komunikowanie się – skuteczne porozumiewanie się, prezentowanie własnego punktu widzenia, argumentowanie i ochrona własnego zdania, gotowość wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi. Niełatwo jest na niewielkiej przestrzeni ograniczonej burtami jachtu poprawnie komunikować się, zwłaszcza, że często członkami załogi są osoby przypadkowe, które wnoszą wiele nowych informacji i problemów.
• Współpraca – negocjowanie i osiąganie porozumienia, podejmowanie decyzji grupowych, stosowanie procedur demokratycznych, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów. Tylko wspólnym, dobrze skoordynowanym wysiłkiem można skutecznie dotrzeć do celu.
• Działanie – organizowanie pracy własnej i innych, opanowanie technik i narzędzi pracy, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki.
Łatwo zauważyć, że kompetencje, jakie powinien posiadać żeglarz kładą nacisk na rozwój samodzielności i odpowiedzialności młodego człowieka, jego myślenie oraz uczenie się jak tą samodzielność czynić. Zatem do rangi najwyższych zadań współczesnych obozów żeglarskich urasta przygotowanie dzieci i młodzieży do ustawicznego kształcenia się, samoedukacji i aktywnego doskonalenia się.

Dowiedz się więcej

Obozy zimowe

Nasze obozy zimowe to idealne miejsce aby nauczyć się, bądź doszkolić się w jeździe na nartach oraz snowboardzie! Pamiętajcie, że wyśmienitą zabawę oraz przyjaciół na całe życie dostajecie w zestawie!

Dowiedz się więcej
Skip to content